Vitalfeld Technologie

Het Vitalfeld/vitaalveld is het totaal van alle elektromagnetische verschijnselen en processen in een levend organisme. Bij de mens omvat het Vitalfeld veel elektromagnetische fenomenen die in het lichaam zijn te vinden. Wij denken dat het elektromagnetische en het biochemische gedeelte met elkaar verweven en verbonden zijn. Als het ene gedeelte niet optimaal functioneert, merk je dat bij het andere gedeelte en omgekeerd.
 
De Duitse fysicus Dr. Siegfried Kiontke heeft veel onderzoek naar Vitalfeld technologie verricht en hij heeft met deze technologie veel kennis en ervaring opgedaan. Op grond hiervan heeft hij de Vitalfeld Body scan (Global Diagnostics) ontwikkeld. Met dit systeem kunnen de energetische gevolgen en fysiologische veranderingen gemeten worden waarbij de behandeling vroegtijdig kan worden ingezet.
 
      
 
In de biofysica bestaan levende wezens niet alleen uit moleculen, maar ook uit een elektromagnetisch systeem dat nodig is voor informatie en overdracht in de communicatie tussen cellen en weefsels. Ieder deel en elk systeem van ons lichaam, of dit nu gezond of ziek is, laat een individueel reactiepatroon zien op zwakte en prikkels van buiten. Deze reactiepatronen worden gemeten, geëvalueerd en weergegeven.
 
Wij weten dat sterke elektrische velden op celmembranen slaan en dat er ook elektrische velden in de cel aanwezig zijn onafhankelijk van die membranen. Hersengolven zijn voorbeelden van echte elektromagnetische golven, deze worden gewoonlijk gemeten door elektroden aangesloten op de hoofdhuid. Andere organen dan de hersenen bijvoorbeeld het hart, longen en nieren zenden signalen uit die men kan meten. Het lichaam straalt microgolven uit, net als mobiele telefoons (die anders zijn georganiseerd). Het lichaam straalt ook infrarode straling uit, waardoor je met een infrarode kijker het lichaam kunt zien. Wij stralen dus (een beetje) zichtbaar licht uit. Dat is bekend als biofotonen. Biofotonen worden in onze cellen gemaakt. Afgestraalde biofotonen zijn een indicatie voor de gezondheidstoestand van een organisme in het algemeen. De hoeveelheid fotonen is een maat voor de gezondheid van een organisme. Organismen ontwikkelen zich en groeien door stoffen uit de omgeving op te nemen. Ze doen dit ook door natuurlijk  voorkomende elektromagnetische straling uit de omgeving op te nemen. Dit is de oorsprong van het vitalfeld.

Elektromagnetische straling en frequenties zitten in onze omgeving. Natuurlijke elektro - magnetische straling komt van de zon, zit in de atmosfeer van de aarde, ontlaadt zich in de vorm van bliksem en onweer. En nu hebben we elektrosmog, dat voortkomt uit mobiele telefoons, computers, TV’s etc.